Informationsklassning och handlingsplan

Termer och Begrepp i KLASSA

Här beskrivs flera av de termer och begrepp som används i KLASSA.

Förvaltningsobjekt

Ett eller flera it-system som förvaltas, omfattande såväl applikation som it-teknik. När det gäller förvaltning av it-infrastruktur består förvaltningsobjektet oftast enbart av it-teknik. Förvaltningsobjekt, it-system och system har samma betydelse i denna modell.

Förvaltningsorganisation

En grupp människor som under organiserade former sköter en organisations systemförvaltning av ett förvaltningsobjekt

Förvaltningsplan

Årligt styrdokument för systemförvaltningen

Informationsägare

Om annan än systemägare är den som ansvarar för informationsinnehållet i systemet. Ett system kan ha en eller flera informationsägare (t ex ansvariga utgivare för en web).

Klassningsmatris

Matris avser den tabell där man väljer vilken nivå som gäller för det enskilda systemet. I matrisen klassas systemet utifrån hur viktig informationen i systemet är.

Krav

Är det VAD krav som systemförvaltare ska ta ställning till huruvida man uppfyller för det enskilda systemet. Status för uppfyllnad ligger till grund för handlingsplan om vad som bör åtgärdas.

Nivå

Avser nivån som gäller utifrån de utifrån de olika perspektiven. 1 är lägst och 4 är högst. 4 används bara i speciella omständigheter. 1 representerar få eller inga konsekvenser.

Perspektiv

Avser de olika perspektiven som ingår i klassningsmatrisen

  • Konfidentialitet (Sekretess)
  • Riktighet
  • Tillgänglighet

SLA

Tjänstenivåbeskrivningar (Service Level Agreement). Dessa dokument beskriver vad systemet ska leverera och hur.

Systemförvaltare

Verksamhetsspecialist, ansvarar på daglig basis för funktionaliteten i systemet.

Systemförvaltning

De aktiviteter som görs för att hantera ett system i drift, så att det effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål.

Systemförvaltningsmodell

En systemförvaltningsmodell är ett ramverk som beskriver hur ett förvaltningsarbete kan utföras. Modellen ger en normgivande bild av de aktiviteter som utförs för att styra, administrera, utföra förändringsarbeten och stödja användandet av ett förvaltningsobjekt

System/IT-system/Informationssystem

Bäraren av informationen som klassas. Systemperspektivet hjälper till att hitta ägarskap. Fokus är dock på informationen som hanteras i systemet.

Systemägare

Övergripande ägare av och ansvar för systemet samt dess syfte och ändamål. Omfattar även ansvar för informationen som finns i systemet om inte det delegerats (se informationsägare). Ett system bör ha endast en systemägare.

Upphandlingskrav

Förslag på upphandlingskrav utifrån de VAD-krav som fastställts baserat på informationsklassningen.

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner